Přejít k obsahuPřejít k hlavnímu menu

Obchodní podmínky

 • Úvodní ustanovení

  • Společnost SH.cz s.r.o. vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 331851 vydává základní Obchodní podmínky platné pro všechny poskytované služby.
  • Při uzavření písemné smlouvy k poskytované službě mají smluvní ujednání přednost před těmito Obchodními podmínkami.
  • Objednáním každé služby, která není zaštítěna písemnou smlouvou, vyjadřuje zákazník souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
 • Smluvní strany

  • Poskytovatelem je společnost SH.cz s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20771, IČO 25492063, se sídlem Na Šafránce 1820/27, Vinohrady 101 00 Praha 10.
  • Aktuální kontaktní adresa pro zasílání písemností je uvedena na poskytovatelově internetové prezentaci www.sh.cz
  • Bankovní kontakt na poskytovatele: 1688672001/5500
  • Zákazníkem je česká nebo zahraniční právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, která s poskytovatelem uzavře písemnou smlouvu nebo smlouvu mlčky. (smlouva mlčky se řídí těmito Obchodními podmínkami.) Služby nebudou poskytnuty fyzické osobě nepodnikající.
 • Práva a povinnosti smluvních stran

  • Poskytovatel poskytne službu na základě smlouvy uzavřené buď písemně nebo mlčky. (dle těchto Obchodních podmínek)
  • Zákazník se zavazuje, že po dobu poskytování služeb poskytne poskytovateli bez zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání potřebných údajů a podkladů, a v jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu plnění vznikne.
  • Poskytovatel poskytne zákazníkovi IP adresy ze svého autonomního systému. Zákazník získá ke službě 1 x IPv4 adresu nebo se počet IP adres řídí smlouvou. IP adresy pro službu webhosting jsou sdílené.
  • Poskytovatel může odmítnout poskytnutí služeb zákazníkovi pokud zákazník odmítá přijmout tyto Obchodní podmínky, neuvedl pravdivé informace o své osobě nebo vznikly jiné důvody pro neposkytnutí služby.
  • U zahraničních osob má poskytovatel právo požadovat předložení dokladů nezbytných k potvrzení totožnosti a způsobilosti pro uzavření smlouvy.
  • Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce počítačového systému zákazníka. Poskytovatel nenese odpo vědnost za přerušení poskytování služby v případě zásahu vyšší mocí nebo v případě poruchy na zařízeních třetích dodavatelů (zejména dlouhodobější výpadek dodávky elektrické energie, telekomunikačních spojení atd.), pokud tyto skutečnosti byly způsobeny neodvratitelnou událostí, které nebylo možno prokazatelně zabránit a které nebyly způsobeny nedbalostí či úmyslným jednáním či opomenutím poskytovatele.
  • Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz služeb, zejména z důvodu havárie a nutné údržby a oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle čl. I., tato doba nesmí být delší než 90 minut. Poskytovatel informuje zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem s výjimkou havárií.
  • Poskytovatel není povinen ověřovat doručení informací nebo sdělení zákazníkovi. Odeslání na kontaktní emailovou adresu zákazníka je považování za doručení. Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami bere zákazník tuto skutečnost na vědomí.
  • Zákazník se zavazuje, že nebude využívat služby poskytovatele k přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy, zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, normami Evropských společenství či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
  • Zákazník není oprávněn využívat služeb poskytovatele k tomu, aby zasílal třetím stranám nevyžádané informace (SPAM), provozovat server způsobem ohrožujícím, omezujícím či napadajícím jiný server nebo provádět činnosti, kterými by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval nebo mohl narušit jejich práva.
  • Zákazník není oprávněn přetěžovat infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware poskytovatele, ohrožovat soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě internet nebo ohrožovat soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných subjektů (například prostřednictvím virů, generátorů hesel, anonymizérů, phishingu apod.).
  • Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz serveru/ů, poruší-li zákazník ustanovení tohoto článku a nezdrží-li se závadné činnosti po obdržení písemné (emailem) či ústní (telefonické) výzvy poskytovatele na odstranění závadného stavu.
  • Zákazník je povinen informovat poskytovatele o změnách kontaktů. Pokud se tak nestane, není akceptována reklamace jakékoliv služby, jež byla špatně připravena kvůli absenci správného kontaktu na zákazníka.
  • Poskytovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky a se zákaznickými daty je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  • Poskytovatel je oprávněn změnit ceny poskytovaných služeb, pokud takovou změnu písemně (případně emailem) oznámí zákazníkovi nejpozději 1 měsíc přede dnem účinnosti nové výše ceny. Zákazník je v takovém případě oprávněn tuto službu ukončit s účinností ke dni změny ceny. Pokud zákazník neodešle poskytovateli sdělení o ukončení služby nejpozději 15. den předcházející účinnosti změny ceny, má se za to, že smlouva trvá dále a smluvní strany se dohodly na nové výši ceny.
  • Poskytovatel nenese zodpovědnost za obsah nahraný zákazníkem na server. Plnou odpovědnost za obsah na serveru nebo FTP prostoru nese zákazník.
  • Telefonické hovory mezi poskytovatelem a zákazníkem mohou být nahrávány za účelem zvyšování kvality služeb.
  • Poskytovatel a zákazník se dohodli, že veškeré informace, které si sdělili v rámci uzavírání smlouvy nebo zřizování služby, zůstanou utajeny. Všechny sdělené informace mají důvěrný charakter.
  • Poskytovatel i zákazník se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo zákazníkovi či poskytovateli způsobit škodu. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem.
  • Zákazník umožní poskytovateli používat své logo, označení pro marketingové účely jako referenci pokud smlouva nestanoví jinak.
  • Zákazník má právo kdykoliv požádat o rozšíření poskytované služby z rozsahu nabídky poskytovatele.
  • Zákazník bere na vědomí, že zneužití poskytnutých přístupů, zejména FTP přístupů, na základě špatného zacházení zákazníkem a následná nedostupnost služby jde k tíži zákazníka.
  • Zákazník má nárok na SLA pro svou službu. V případě, že není za uplynulý kalendářní měsíc SLA dodržena, může zákazník požadovat po poskytovateli smluvní pokutu.
  • Požadavek na smluvní pokutu musí zákazník uplatnit písemně nejpozději v následujícím kalendářním měsíci, jinak tento nárok zaniká.
  • Výše smluvní pokuty se počítá procentní sazbou z měsíční ceny za každou dotčenou službu. Smluvní pokuta je paušalizovanou náhradou škody.
  • Maximální výše smluvní pokuty odpovídá výši 1 měsíčního paušálu, který zákazník poskytovateli platí.
  • Převody služeb ze zákazníka na jinou třetí osobu znamenají převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem. Třetí strana na sebe v případě převodu práv a povinností přebírá plné znění smlouvy i těchto Obchodních podmínek.
  • Při objednávce služby z webové prezentace lze takto objednanou službu zrušit před zpracováním objednávky a předáním služby.
  • V případě neúhrady služby, bude po 30 dnech od dne splatnosti faktury služba zrušena.
 • Faktura a doba trvání smlouvy

  • Zákazník souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě. Fakturace probíhá pro nadcházející období.
  • Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky jednoznačně identifikovatelné správným variabilním symbolem ve prospěch poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti.
  • Zákazník je k úhradě částky vyzván e-mailem přiloženou fakturou. Zákazník souhlasí s tímto způsobem výzvy k platbě.
  • V případě prodlení s platbou ceny, nebo její části déle než 14 dní je poskytovatel oprávněn přerušit provoz serveru a poskytování služeb. Povinnost zákazníka uhradit cenu za poskytnuté služby však trvá i nadále.
  • Zákazník nemá právo na vrácení odpovídající části úplaty za nevyužité služby pokud službu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení podmínek ze strany poskytovatele.
  • Doba využívání služby je stanovena platebním – fakturačním obdobím. Pokud zákazník uhradí další výzvu k platbě – fakturu na další předplacené období, je tento akt brán jako souhlas s prodloužením smlouvy.
  • Zákazník má právo reklamovat fakturovanou částku nebo požádat o vysvětlení fakturované částky ve lhůtě splatnosti faktury. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Všechny ceny na webu poskytovatele jsou uvedeny bez DPH.
  • U některých služeb nabízených poskytovatelem může být vyžadována úhrada služby předem, před zřízením. Pokud taková faktura nebude uhrazena ve stanoveném termínu, bude objednávka považována za stornovanou.
  • Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, poskytovatel a zákazník uzavírají službu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
  • Zákazník se zavazuje při ukončení služby vyrovnat všechny pohledávky poskytovateli do 30 dnů od ukončení smluvního vztahu.
  • Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné ze smluvních stran.
  • U služby server housing v případě vypovězení služby bude zákaznický server odpojen od konektivity a napájení v poslední den fakturovaného období po 17té hodině. Zákazník je v případě vypovězení služby povinen vyzvednout si server nejpozději do 7 dní od vypršení výpovědní lhůty. V případě nevyzvednutí serveru v uvedeném termínu bude zákazníkovi účtováno skladovné ve výši 500 Kč bez DPH za každý započatý týden. Skladovné v plné výši je zákazník povinen uhradit při vyzvednutí serveru v hotovosti.
  • V případě, že budou 2 po sobě jdoucí faktury za službu po splatnosti, server/y dle této smlouvy odpojeny od konektivity a napájení déle než 1 kalendářní měsíc, ukončí poskytovatel automaticky poskytování služeb 30. den po splatnosti druhé ze dvou po sobě jdoucích neuhrazených faktur.
 • Závěrečná ustanovení

  Tyto podmínky je provozovatel oprávněn neomezeně měnit.
  Podmínky byly zveřejněny dne 12. 2. 2021