Přejít k obsahuPřejít k hlavnímu menu

Podmínky užívání webových stránek

 • Obecná ustanovení

  Provozovatelem internetových stránek www.sh.cz je společnost SH.cz s.r.o., se sídlem Praha 10 Vinohrady, Na Šafránce 1820/27, PSČ 101 00, IČ 25492063 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

  Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

  Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.sh.cz(dále jen podmínky). Tato internetová stránka je bezplatně veřejně přístupná a její užívání se řídí těmito podmínkami.

 • Způsob používání

  Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.sh.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetové stránky nebo ji jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.
 • Omezení odpovědnosti provozovatele

  Obsah internetové stránky www.sh.cz má pouze informativní a nezávazný charakter.

  Provozovatel neručí za správnost a úplnost zobrazených informací. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

  Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním této internetové stránky.

 • Ochrana osobních údajů

  Přístup na stránku www.sh.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

  Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy včetně Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

  Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

  Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle moderních technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

 • Automatické ukládání informací

  Můžeme automaticky ukládat údaje, které nám slouží pro tyto účely:

  • Technická administrace webových stránek
  • Průzkum a vývoj
  • Zákaznická administrace
  • Marketing

  Veškeré poskytnuté údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Správce / zpracovatel učiní vše, co je v jeho silách, aby zabránil zneužití poskytnutých údajů. Emailové adresy uživatelů ani další informace nebudou správcem / zpracovatelem předávány třetím stranám, nebudou-li v rámci osobního profilu zveřejněny samotným uživatelem. Správce / zpracovatel může zasílat uživatelům emailové zprávy, případně SMS zprávy. Zprávy mohou obsahovat reklamní sdělení. Zasílání těchto zpráv lze zakázat, přičemž způsob tohoto zákazu je vždy součástí zasílané informace. Každý uživatel má právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje o něm správce / zpracovatel zpracovává. Uživatel může v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů požadovat strojově čitelný výpis všech těchto dat, vysvětlení, opravu údajů, anonymizaci nebo jejich likvidaci. Správce / zpracovatel poskytne součinnost dle platných právních předpisů a GDPR na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu obchod@sh.cz. zpracovatel verifikuje odesílatele žádosti. Žádost musí být odeslána z e-mailové adresy, ke které uživatel data žádá. Lhůta pro poskytnutí výpisu je 30 dní.

  Správce / zpracovatel si vyhrazuje právo vyžadovat v budoucnu od uživatele další údaje a vyhrazuje si také právo registraci uživatele zrušit. Většina aktivit uživatelů na tomto webu je monitorována z bezpečnostních důvodů a z důvodů kontroly dodržování tohoto ustanovení, případně jiných závazných norem. Web https://sh.cz využívá technologii cookies. Cookies jsou využívány pro sledování návštěvosti webu https://sh.cz (zejména služby Google Analytics), pro uložení uživatelských předvoleb a pro reklamní účel (tzv. Remarketing nebo Retageting). Na základě cookies vám může být zobrazována reklama zacílená na návštěvníky webu https://sh.cz. Pokud si nepřejete přijmout používání cookies, musíte z těchto webových stránek odejít nebo vypnout funkci pro cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že bez cookies může být funkčnost webových stránek narušena. Pro více informací navštivte URL adresu https://policies.google.com/technologies/cookies.

 • Závěrečná ustanovení

  Tyto podmínky je provozovatel oprávněn neomezeně měnit.
  Podmínky byly zveřejněny dne 12. 2. 2021